Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Regulamin rekrutacji

 

§ 1.

Warunki przyjęcia na semestr pierwszy do szkół oraz na kształcenie w formach pozaszkolnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

1. O przyjęcie do szkół dla dorosłych oraz na kształcenie w formach pozaszkolnych na semestr pierwszy mogą ubiegać się absolwenci: szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej /szkoły średniej oraz wyższej uczelni (dotyczy kształcenia w formach pozaszkolnych).

2. O przyjęcie do szkół dla dorosłych oraz na kształcenie w formach pozaszkolnych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę za wyjątkiem pkt.1 oraz pkt.2:

 

1) Do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych lub Gimnazjum dla Dorosłych może zostać przyjęta osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum dla dzieci i młodzieży:

a) warunkiem przyjęcia do Gimnazjum dla Dorosłych jest ukończenie sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy szóstej lub siódmej ośmioletniej szkoły podstawowej,

  1. b) warunkiem przyjęcia do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych jest ukończenie klasy piątej szkoły podstawowej. Kandydat, który nie posiada dokumentu potwierdzającego ukończenia klasy piątej szkoły podstawowej, może być przyjęty na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną.

  2.  

  1. 2) Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych może zostać przyjęta osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli kandydat ma opóźnienie w cyklu kształce­nia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży:

  1. a) warunkiem przyjęcia jest ukończenie gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej.

  1.  
  2. 3) Do Szkoły Policealnej nr 7 dla Dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają wykształcenie średnie oraz przedstawią zaświadczenie lekarskie z Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia się w wybranym przez kandydata zawodzie.

  3.  

  4. 4) Na kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli, co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum oraz przedstawią zaświadczenie lekarskie z Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia się w wybranym przez kandydata zawodzie.

  5.  

3. Przyjęcie do klas pierwszych szkół wszystkich typów oraz na kształcenie w formach pozaszkolnych następuje po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek złożony do Dyrektora Centrum przez kandydata pełnoletniego lub na wniosek rodzica /opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego.

 

Co nas wyróżnia...

Jesteśmy szkołą publiczną.
 Nie pobieramy wpisowego,
 nie pobieramy czesnego. 
KKZ - Kwalifikacyjne Kursy
Zawodowe są bezpłatne. 
Wydajemy bezpłatnie 
zaświadczenia 
do ZUS, MOPS, itp.  
Nie pobieramy opłat 
za egzaminy, 
dodatkowe terminy, 
ani przerwanie nauki. 
Naszym słuchaczom
zapewniamy bezpłatne 
konsulatacje z:
> doradcą zawodowym, 
> psychologiem, 
> pedagogiem.