Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Regulamin rekrutacji

 

§ 5.

Organizacja postępowania rekrutacyjnego

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Centrum.

2. Dyrektor Centrum wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jest Wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego lub inny nauczyciel powołany przez Dyrektora Centrum.

3. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkół Centrum lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych wchodzi, co najmniej trzech nauczycieli Centrum.

4. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

 1. 1) Dyrektor Centrum,

 2. 2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do szkół Centrum lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

5. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

6. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział, co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

7. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są zobowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Centrum.

 

§ 6.

Zadania Komisji Rekrutacyjnej

1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. 1) Weryfikacja spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 2. 2) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego poprzez weryfikację spełnienia przez kandydata warunków. Gdy liczba kandydatów spełniających warunki określone w § 1. jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole lub kształceniu ustawicznym, w kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria zwarte w § 8.

 1. a) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dokumentów do szkół dla dorosłych lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbywa się nie później niż w terminie 3 dni od ostatniego dnia na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. 3) Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego ukończenia klasy piątej szkoły podstawowej.

 2. 4) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

a) dla zajęć dydaktyczno-wychowawczych rozpoczynających się w pierwszym powszednim dniu września - nie później niż w terminie 22 dni od ostatniego dnia na weryfikację wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

 1. b) dla zajęć dydaktyczno-wychowawczych rozpoczynających się w pierwszym powszednim dniu lutego - nie później niż w terminie 17 dni od ostatniego dnia na weryfikację wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

 2. c) dla kształcenia w formach pozaszkolnych – w terminie ustalonym przez Dyrektora Centrum.

 1. 5) Niezgłoszenie rezygnacji przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego w terminie 2 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym komisja rekrutacyjna traktuje jako potwierdzenie przyjęcia.

 2. 6) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, w terminie jednego dnia od ostatniego dnia na zgłoszenie rezygnacji.

 3. 7) Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, który zawiera w szczególności:

 1. a) datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej,

 2. b) imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu,

 3. c) informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach,

 4. d) podpisy przewodniczącego i członków komisji rekrutacyjnej.

8) Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:

 1. a) listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkół dla dorosłych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych,

 2. b) listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

 3. c) listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Centrum nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadzane jest postępowanie uzupełniające zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego.

 1. 1) Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami - w terminie nie krótszym niż 2 dni i nie wcześniej niż od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 2. 2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów - nie później niż w terminie 3 dni od ostatniego dnia na złożenie wniosku o przyjęcie w postępowaniu uzupełniającym.

 3. 3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w terminie jednego dnia od ostatniego dnia na rozpatrzenie w postępowaniu rekrutacyjnym odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 4. 4) Niezgłoszenie rezygnacji przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego - w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

 5. 5) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w terminie odpowiednio:

  1. a) dla zajęć dydaktyczno-wychowawczych rozpoczynających się w pierwszym powszednim dniu września – do końca sierpnia,

  2. b) dla zajęć dydaktyczno-wychowawczych rozpoczynających się w pierwszym powszednim dniu lutego - do końca stycznia,

  3. c) dla kształcenia w formach pozaszkolnych – w terminie ustalonym przez Dyrektora Centrum.

  4.  

§ 7.

1. Dyrektor Centrum informuje kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkołach dla dorosłych, niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym

 1.  

§ 8.

Kryteria rekrutacji do szkół w Centrum oraz kształcenia w formach pozaszkolnych

 

1. I grupa – kryteria uwzględniające zakres potrzeb wynikających z umowy społecznej, tzw. kryteria konstytucyjne (ustawowe). Wszystkie kryteria z tej grupy mają jednakową wartość i są brane pod uwagę łącznie:

 1. 1) Dla kandydatów niepełnoletnich:

 1. a) wielodzietność rodziny kandydata,

 2. b) niepełnosprawność kandydata,

 3. c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 4. d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 5. e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 6. f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 7. g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. 2) Dla kandydatów pełnoletnich:

 1. a) wielodzietność rodziny kandydata,

 2. b) niepełnosprawność kandydata,

 3. c) niepełnosprawność dziecka kandydata,

 4. d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

 5. e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

2. II grupa – kryteria określone przez organ prowadzący, tzw. kryteria społeczne, Kryteria uwzględniają zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi oraz lokalnych potrzeb społecznych. Kryteria określa organ prowadzący, przyznając każdemu kryterium określoną liczbę punktów .Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów . Każde kryterium może mieć różną wartość.

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa
w § 1
ust.2 pkt. 1-3, niż liczba wolnych miejsc w danej szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:

 1. 1) w przypadku kandydatów niepełnoletnich- kryteria wyszczególnione w ust.1 pkt 1

 2. 2) w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria wyszczególnione w ust. 1 pkt 2.

 3. 3) kryteria, o których mowa w pkt.1 i pkt. 2 mają jednakową wartość.

 4. 4) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub, jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

4. W przypadku rekrutacji na kwalifikacyjny kurs zawodowy, gdy liczba kandydatów:

 1. 1) spełniających warunek o którym mowa w § 1 ust.2 pkt. 4, jest większa niż liczba wolnych na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych,

 2. 2) spełniających kryterium, o którym mowa w pkt.1, jest większa niż liczba wolnych na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

 1. a) w przypadku kandydatów niepełnoletnich- kryteria wyszczególnione w ust.1 pkt 1,

 2. b) w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria wyszczególnione w ust. 1 pkt 2.

 3. c) kryteria, o których mowa w pkt.1 i pkt. 2 mają jednakową wartość.

 4. d) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Centrum nadal dysponuje wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń.

 5.  

§ 9.

Terminy posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej i ogłoszenie wyników rekrutacji

 

1. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbywa się:

 1. 1) zgodnie z harmonogramem czynności postępowania rekrutacyjnego, dotyczy szkół dla dorosłych,

 2. 2) w terminach ustalonych przez Dyrektora Centrum w przypadku rekrutacji na kształcenie w formach pozaszkolnych.

2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości:

 1. 1) poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie – dotyczy szkół dla dorosłych, w terminie zgodnym z § 6.

 2. 2) poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Centrum oraz na jej stronie internetowej – dotyczy kształcenia w formach pozaszkolnych, w terminie ustalonym przez Dyrektora Centrum.

 

§ 10.

Tryb odwołania od decyzji komisji rekrutacyjne

 

1. Rodzic /opiekun prawny kandydata niepełnoletniego lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły, na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych - w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia kandydata.

3. Rodzic /opiekun prawny kandydata niepełnoletniego lub kandydat pełnoletni może odwołać się od rozstrzygnięcia komisji do Dyrektora Centrum w termie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor Centrum rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia wniesienia.

5. Rodzic /opiekun prawny kandydata niepełnoletniego lub kandydat pełnoletni może wnieść skargę do sądu administracyjnego na decyzję Dyrektora Centrum.


 

Podpis Dyrektora Centrum

Data: 04.04.2016 r.


pieczęć placówki


Załączniki:

 1. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych - kandydat pełnoletni

 2. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych - kandydat niepełnoletni

 3. Wniosek o przyjęcie do Gimnazjum dla Dorosłych - kandydat pełnoletni

 4. Wniosek o przyjęcie do Gimnazjum dla Dorosłych - kandydat niepełnoletni

 5. Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - kandydat pełnoletni

 6. Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - kandydat niepełnoletni

 7. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej nr 7 dla Dorosłych

 8. Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

 9. Wniosek o przyjęcie na inne formy kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

 

 

Co nas wyróżnia...

Jesteśmy szkołą publiczną.
 Nie pobieramy wpisowego,
 nie pobieramy czesnego. 
KKZ - Kwalifikacyjne Kursy
Zawodowe są bezpłatne. 
Wydajemy bezpłatnie 
zaświadczenia 
do ZUS, MOPS, itp.  
Nie pobieramy opłat 
za egzaminy, 
dodatkowe terminy, 
ani przerwanie nauki. 
Naszym słuchaczom
zapewniamy bezpłatne 
konsulatacje z:
> doradcą zawodowym, 
> psychologiem, 
> pedagogiem.