Branżowa szkoła II stopnia (informacje ogólne oraz potrzebne dokumenty)

W Branżowej Szkole II Stopnia (BS II) mogą podjąć naukę absolwenci:

 • branżowej szkoły I stopnia (BS I), którzy ukończyli naukę z kwalifikacją niezbędną do uzyskania kolejnej kwalifikacji w danym zawodzie szkolnictwa branżowego, aby uzyskać tytuł zawodowy technika,
 • do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia.

 

Przy przyjęciu do szkoły nie jest wymagana opinia o możliwości kontynuowania nauki w szkole dla dorosłych wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

Nauka w branżowej szkole II stopnia trwa 2 lata - 4 semestry.

 

Zajęcia odbywają się w formie:

 • stacjonarnej - wieczorowej trzy razy w tygodniu (poniedziałki, wtorki, czwartki od godziny 15.30)
 • zaocznej – co dwa tygodnie (w piątki od godziny 16.00, w soboty od godziny 8.00)

 

Słuchacz Branżowej Szkoły II Stopnia po ukończeniu szkoły:

 • otrzymuje świadectwo, które potwierdza posiadanie wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu z kolejnej kwalifikacji zawodowej może otrzymać dyplom z tytułem technika,
 • jako absolwent tej szkoły może przystąpić do egzaminu maturalnego, po zdaniu którego, otrzymuje świadectwo dojrzałości, dające prawo do dalszej nauki na studiach wyższych,
 • jako absolwent tej szkoły może kontynuować naukę w Szkole Policealnej dla Dorosłych.

 

W branżowej szkole II stopnia można uczyć się tylko w tych zawodach szkolnictwa branżowego, które posiadają kwalifikację wspólną dla zawodu zdobytego w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu, są prowadzone w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w naszej szkole.

 

 

Propozycje kierunków w Szkole Branżowej II stopnia

 • 0001.jpg
 • 0002.jpg
 • 0003.jpg
 • 0004.jpg
 • 0005.jpg
 • 0006.jpg
 • 0007.jpg
 • 0008.jpg
 • 0009.jpg
 • 0010.jpg
 • 0011.jpg
 • 0012.jpg
 • 0013.jpg
 • 0014.jpg
 • 0015.jpg
 • 0016.jpg