Samorząd Słuchaczy

Samorząd Słuchaczy jest organizacją reprezentującą słuchaczy wszystkich szkół dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Członkiem Samorządu jest każdy słuchacz CKU. Zadaniem Samorządu jest między innymi inicjowanie działań w zakresie działalności kulturalnej, turystycznej ,naukowej, przedstawianie Dyrektorowi CKU różnych propozycji, wyrażanie opinii oraz wsparcie finansowe działań placówki. 


Samorząd Słuchaczy jest organizacją reprezentującą słuchaczy wszystkich szkół dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i działa na zasadach zawartych w Regulaminie Samorządu, zgodnych ze Statutem CKU. Organami Samorządu są Rady Klasowe, które w drodze tajnego głosowania wybierają Radę Słuchaczy. Członkiem Samorządu jest każdy słuchacz CKU. Samorząd ma prawo wybrać spośród członków rady pedagogicznej swojego opiekuna. Samorząd ma prawo do ustalania wysokości składek członkowskich. Zadaniem Samorządu jest między innymi inicjowanie działań w zakresie działalności kulturalnej, turystycznej ,naukowej, przedstawianie Dyrektorowi CKU różnych propozycji, wyrażanie opinii oraz wsparcie finansowe działań placówki.

 

Skład Rady Słuchaczy 

Przewodniczący : Sławomir Sitarczyk (klasa 3A)

Zastępca: Justyna Szymon - Zuśka (klasa 2A)

Członkowie: Katarzyna Szymon (4A), Dawid Ligęza (klasa 4A)

Opiekun Samorządu Słuchaczy: mgr Barbara Kiełbik - nauczyciel języka polskiego

 

Wpłaty na fundusz Samorządu Słuchaczy można dokonać bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto:

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ul. Orzegowska 25 41-712 Ruda Śląska

ING BANK SLASKI O/RUDA SLASKA 91 1050 1331 1000 0023 0570 7115

Wpłata za ………………………………………./nazwisko i imię słuchacza, klasa, semestr