Szkoła podstawowa dla dorosłych klasa 7 - 8 (informacje ogólne oraz potrzebne dokumenty)

 

Słuchaczem Szkoły Podstawowej dla Dorosłych może zostać osoba pełnoletnia oraz niepełnoletnia, która w dniu rozpoczęcia zajęć w tej szkole ukończyła 16 rok życia.

Z tej możliwości mogą skorzystać osoby mające opóźnienie w cyklu kształcenia, spowodowane sytuacją życiową lub zdrowotną, uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuację nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.

Przy przyjęciu do szkoły nie jest wymagana opinia o możliwości kontynuowania nauki w szkole dla dorosłych wydawana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Nauka trwa dwa lata czyli 4 semestry i obejmuje klasę VII –VIII. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej trzy razy w tygodniu (wtorki, środy i piątki) od godziny 8.00

W klasie VIII słuchacze przystępują do obowiązkowego państwowego egzaminu ósmoklasisty, który jest warunkiem koniecznym ukończenia szkoły podstawowej.

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej dla Dorosłych absolwent może kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych – Czteroletnim (w formie wieczorowej
lub zaocznej). Pełnoletnia osoba, w trakcie nauki w liceum, może zdobyć kwalifikacje zawodowe na bezpłatnych Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ) w naszej szkole.