Czas kształcenia: 1,5 roku (3 semestry)

Tryb kształcenia: zaocznie, wieczorowo

Kwalifikacja: BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

Opis zawodu:

BHP to ważny element każdej pracy. Zadaniem pracodawcy jest dbanie o zdrowie oraz życie zatrudnionych w firmie osób. Oprócz zagwarantowania warunków i stanowisk pracy spełniających wymogi BHP. W większych zakładach pracy zatrudnia się specjalistów ds. BHP. Pracownicy powinni być także szkoleni za zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

TECHNIK BHP (BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY) zajmuje się kontrolą przestrzegania przepisów bhp, analizuje ryzyko zawodowe na danym stanowisku. Jest inicjatorem rozwiązań w zakładzie pracy (technicznych i organizacyjnych), które mają na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajmuje się też ustalaniem okoliczności wypadków i przyczyn chorób zawodowych. Prowadzi szkolenia bhp. 

Osoba legitymująca się ukończeniem szkoły policealnej może pracować na stanowiskach inspektora BHP lub starszego inspektora BHP. Pracownik bez doświadczenia, ale legitymujący się tytułem technika BHP może pełnić obowiązki  inspektora BHP. Po uzyskaniu co najmniej 3-letniego stażu pracy w zawodzie otrzymuje możliwość przejścia na stanowisko starszego inspektora BHP.  Wyższe stopnie zawodowe (specjalisty ds. BHP, starszego specjalisty i głównego specjalisty) możliwe są po ukończeniu studiów.  Kształcenie w szkole policealnej w zawodzie "technik bezpieczeństwa i higieny pracy" może więc dać kwalifikacje zawodowe do pracy w wymarzonym zawodzie, może też stać się pierwszym etapem na drodze do kariery zawodowej. 

Pracę można szukać w instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach prowadzących dział higieny i bezpieczeństwa pracy. Można też prowadzić, w ramach posiadanych kwalifikacji i uprawnień, szkolenia i konsultacje z zakresy BHP.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy:

  • przygotowuje analizy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń;
  • bada przyczyny wypadków przy pracy i wnioskuje o ich usunięcie;
  • prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
  • wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników; odsuwa od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona;
  • prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

technik bhp