Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Tryb kształcenia: zaocznie i wieczorowo

Kwalifikacja: EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

 

Technik administracji to idealny kierunek dla osób, które marzą o pracy biurowej i urzędniczej. To kierunek dla tych, którzy interesują się prawem administracyjnym i jego praktycznym stosowaniem. Technik administracji to zawód, który daje wiele możliwości zatrudnienia zarówno w sektorze publicznym, jaki i prywatnym. Nauka na kierunku "technik administracji" może być też świetnym przygotowaniem do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

 

Opis zawodu:

Do zadań technik administracji należy gromadzenie i przetwarzanie informacji, sporządzanie dokumentacji (projekty umów, regulaminów, instrukcji, dokumenty kadrowe, projekty dokumentów związanych z postępowaniem administracyjnym, w szczególności decyzji administracyjnych). Technik administracji sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań, kontroluje, porządkuje i archiwizuje dokumentację. W ramach swoich obowiązków prowadzi też firmową korespondencję wewnętrzną i zewnętrzną, redaguje pisma urzędowe, wykorzystuje nowoczesne urządzenia techniki, informatyki i łączności biurowej.

Absolwent szkoły policealnej kształcącej w zawodzie technik administracji jest przygotowany do takich zadań, jak:

  • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej,
  • obsługi klienta w jednostkach administracji, w tym udzielania wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów z różnych dziedzin prawa,
  • sporządzania i przechowywania dokumentacji biurowej,
  • obsługi sprzętu i urządzeń techniki biurowej,
  • wszczynania i prowadzenia postepowania administracyjnego oraz egzekucyjnego w administracji, 
  • sporządzania postanowień i decyzji administracyjnych, 
  • rozpatrywania skarg i wniosków obywateli, 
  • sporządzania umów cywilnoprawnych, 
  • opracowywania sprawozdań finansowych. 

Technik administracji może pracować w administracji rządowej, samorządowej, w małych i średnich przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych oraz zakładach usługowych, bankach czy firmach ubezpieczeniowych. 

 

technik administracji - mężczyzna pracujący w biurze